Шаг 1

obr1_u

Метод установки опалубки стен из плит VELOX прост. На подготовленную несущую конструкцию накладывается план здания, и постепенный монтаж опалубочных плит стен начинается, как правило, от угла объекта. Первый - базовый слой опалубки - устанавливается по всей длине плана здания.

Создание углов
На внешнюю плиту опалубки устанавливаются односторонние стяжки таким образом, что расстояние от угла здания до первой стяжки составит "t + 50 мм" (приблизительно 370 мм), а следующие стяжки с постоянным интервалом в количестве 4 шт/п.м. стены (приблизительно 250 мм), где t = общая толщина стены без штукатурки в мм. Последняя стяжка на плите устанавливается приблизительно 50 мм от ее конца. При создании углов нельзя использовать плиты короче 1 м. Утеплитель - полистирол - в угловом стыке и откосах должен быть точно отрезан по толщине второй плиты.
 

Krok 2

obr2_u

 Deska se otočí o 180° a položí sponami na předkreslený půdorys.
 

Krok 3

obr3_u

Před osazením vnitřní desky do jednostranných spon se na její konec umístí jednostranná spona.

Platí zásada, že vnější a vnitřní bednící desky se musí překrývat alespoň o tloušťku stěny "t". Nejlépe je začít jednou celou a jednou poloviční deskou.

 

 

Krok 4

obr4_u

Vnější a vnitřní bednící desky stěny se nahoře zajistí oboustrannými sponami a platí stejná zásada kladení spon - první spona se umístí cca 50 mm od koutu a dále v následných rozestupech asi 250 mm, tj. 4 ks/bm, přičemž poslední spona se vždy osazuje cca 50 mm od konce desky.
 

Krok 5

obr5_u

 K takto sestavenému bednění se přisadí vnitřní deska bednění navazující stěny s nasunutými jednostrannými sponami a přibije se k vnitřní desce již stojícího bednění (neosazená vnější deska neomezuje prostor pro její přibíjení).

Před přibíjením je vždy nutné rohy stěny vyrovnat do svislice.

Sbíjení se provádí střídavě šikmo hřebíky dlouhými 100 mm, min. ve třech bodech.
 

Krok 6a

obr6_u

 Poté se do spon osadí vnější deska bednění napojované stěny, zajistí se oboustrannými sponami a opět po vyrovnání v rohu přibije. Z rohu se rozvíjí bednící práce po celém půdorysu stavby.
 

Krok 6b

obr6b_u

Zalomení nebo oblouky jsou řešeny dle obrázku tak, že krátké šikmo řezané přířezy pro tvarování půdorysného oblouku musí jistit min. 2 spony na ložnou spáru. Přířezy se ve styčných spárách přibijí.

Krok 7

obr7_m_u

Při průběžném sestavování základní vrstvy bednících desek se souběžně provádí bednění nosných vnitřních stěn a obednění otvorů, přičemž se dodržují hlavní zásady kladení desek a spon. V místě navázání vnitřní nosné stěny na obvodovou se spoje přibijí. V místech ostění otvorů se stěny uzavřou použitím okrajových pruhů, které se přibíjejí mezi štěpkocementové desky bednění nosných stěn.

Do bednění 1. vrstvy stěn se v místech potřeby (cca 2 m) zasunou stěnové výztuhy na celou výšku podlaží, které se využívají k zajišťování svislosti stěn. Nerovný základ lze nejsnadněji kompenzovat podklínováním spodních hran desek. Styčné spáry k sobě musí těsně doléhat, ložné spáry musí přesně kopírovat půdorys. Čím přesněji je sestavena základní řada desek, tím přesněji a rychleji budou probíhat následující obedňovací práce stěn.
 

Krok 8

obr8_u

Během sestavování je možno do bednění vkládat instalace - odpadní a větrací trouby, krabice elektro, elektrické rozvody v instalačních trubkách apod., které je nutno v bednění zajistit proti posunutí.

V místě potřeby instalační drážky se do bednění vloží pás polystyrenu a po betonáži se odstraní. Obdobná konstrukce instalační šachty je patrná z obrázku. Malé drážky pro elektroinstalace lze vyfrézovat. K vytvoření výklenků pro topná tělesa jsou vyráběny atypické spony.

UPOZORNĚNÍ:
U staveb s vysokými nároky na zvukovou izolaci nesmí být stěna narušena žádným instalačním vedením. Do stěn nesmějí být umísťovány kouřovody ani komíny pro odtah spalin. Musí být vedeny odděleně, min. 50 mm od probíhající stěny (dle ČSN 73 1701 změna 2).
 

Krok 9

obr9_u

Po kompletním sestavení 1. řady bednění stěn následuje betonáž v celém půdorysném rozsahu do výše cca 400 mm, tj. po spodní hranu oboustranné spony. Zhutnění betonu se provede pěchováním. Po zalití betonem musí být bednění zkontrolováno, popř. přesně půdorysně vyrovnáno. (Je nutno kontrolovat svislou polohu okrajových pruhů a stěnových výztuh).

POZNÁMKA:
V případě přerušení betonáže se doporučuje osadit do betonového jádra ocelové trny pro lepší spojení s následující betonovou vrstvou.
 

Krok 10a

obr10a_u

Druhá a následné řady desek se osadí do ocelových spon a průběžně se zajišťují sponami a hřebíky. Přesazení desek jednotlivých vrstev bednění stěny (tzv. vázání bednících desek) musí být min. o 250 mm, a zároveň se musí dodržovat přesazení vnějších a vnitřních desek bednění o min. „t“ = tloušťka stěny.

Ložné a styčné spáry bednění musí být přesné, bez mezer mezi deskami. Desky se mohou ve styčných spárách přibít, aby se zabránilo posunutí desek.
 

Krok 10b

obr10b_u

Rohy se zhotovují střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě styku se musí přibít.

Při betonáži celého patra najednou se doporučuje použít desky VELOX WSD.

Při použití desek VELOX WS se v každé vrstvě doporučují umístit do plochy desek spony tahové, pro zvýšení pevnosti bednění. Na jednu vrstvu bednění se použije 1-2 ks/bm tahových spon.
 

Krok 10c

obr10c_m_u

V místě styku stěny a stropu je třeba vnější bednící desku vytáhnout až po horní úroveň navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4 ks/bm. Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů (o průměru 12 mm) vnější průběžné desky. Z vnější strany se spona zajistí hřebíkem, zaraženým do oka spony.

Krok 11

obr11b

V průběhu sestavování bednění stěny se vytvářejí otvory (dle následujících obrázků). Tímto způsobem postupují práce při obedňování stěn a následuje provádění ztraceného bednění stropních konstrukcí.

Ostění oken a dveří se provádí pomocí okrajových pruhů, které uzavírají stěnu ze tří stran. Okrajové pruhy se přibíjejí mezi desky stěny hřebíky (min. 3 ks na šířku desky). Úroveň parapetů oken se ponechá otevřená pro betonování. Pod parapet do betonového jádra se doporučují uložit min. dva kusy žebrované betonářské oceli, které přesahují 750 mm do navazující stěny. Překlady jsou tvořeny prostorovými ocelovými nosníky, popř. betonářskou ocelí. Před betonáží je nutné horní ostění oken a dveří podepřít.